روانشناسی موفقیت وهنر شادزیستن - بلموت آفابت


روانشناسی علمی جذب جنس مخالف

...هـرگـاه پـايتان را از در خانه بيرون بگذاريد و با توده عظيمي از الماس بروي زمين روبرو گرديد، کم کم برايتان عادي شده و ديگر آنها را بچشم سنگهاي گرانبها و ارزشمند نخواهيد نگريست

زياد معاشرت کنيد... سپس غير قابل دسترس گرديد 
هـر چه بيشتر با شخصي ارتباط داشته باشيد آن شخص بيشتر شما را دوست خواهد داشت. اين را ديويد ليدمن متخصص رفتار انسانها بيان مي کند. در واقع حق با اوسـت.
چندين مطالعه ديگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر مي گرداند. (تنها زماني اين نظريه صدق نمي کنـد کـه واکنش اوليه ما به آن محرک منفي باشد). بنابراين در ابتداي آشنايي از آنکه کناره گيـر، گريزان و غير قابل دسترس باشيد، پرهيز کنيد. در عوض به دنبـال بهانه هاي فراوان براي آنکه وقت خود را با وي بگذرانيد باشيد. چ

زمان: 2015-08-02 22:28:07